Regulamin


Przedmiotem wynajmu na wyłączność jest Chatka Spichlerz.

 1. Rezerwacja i opłaty
  1. Rezerwacja uznawana jest po zaksięgowaniu zadatku w rozumieniu art. 394 Kodeksu Cywilnego (~25% całości) na koncie 12 8797 1039 0030 0396 3210 0001 w ciągu jednego dnia roboczego od dokonania rezerwacji. Tytuł przelewu powinien zawierać daty początku i końca rezerwacji. Pozostała część kwoty staje się należna z datą początku rezerwacji i jest płatna gotówką na miejscu lub przelewem najpóźniej w dniu rozpoczęcia rezerwacji.
  2. Właściciel może ustanowić kaucję na poczet pokrycia ewentualnych szkód lub łamania postanowień regulaminu przez Gości płatną przy kwaterowaniu w chatce.
  3. W wypadku ustanowienia kaucji, jej zwrot z uwzględnieniem ewentualnych potrąceń nastąpi w terminie do 5 dni roboczych od dnia końca rezerwacji na wskazany numer konta bankowego.
  4. W wypadku ustanowienia kaucji osoba dokonująca rezerwacji zobowiązana jest wskazać numer konta bankowego do jej zwrotu.
  5. Wszelkimi stratami dokonanymi umyślnie jak i nieumyślnie (również ujawnionymi po wymeldowaniu) zostanie obciążona osoba dokonująca rezerwacji.
 2. Rezygnacja z pobytu i zmiana terminu
  1. W wypadku rezygnacji z pobytu w okresie wysokim (1 lipca–31 sierpnia, 31 grudnia–1 stycznia, 1–3 maja) wyrażonej przed upływem 60 dni od daty rozpoczęcia pobytu zwracamy 100% zadatku, 60-30 dni przed rozpoczęciem pobytu zwracamy 50% zadatku, poniżej 30 dni przed rozpoczęciem pobytu zadatku nie zwracamy. Zadatki pobrane na poczet pobytów poza okresem wysokim niezależnie od terminu rezygnacji nie będą zwracane. O rezygnacji należy powiadomić pocztą elektroniczną na adres chatka@radwanowka.pl, sms na numer 512044262 lub Messengerem http://m.me/radwanowka.
  2. Gościom nie zostaje zwrócona różnica w cenie wynikająca z wcześniejszego opuszczenia obiektu lub zakończenia pobytu, lub nie rozpoczęcia pobytu wynikłego ze złamania regulaminu.
  3. Gościom nie zostaje zwrócona różnica w cenie wynikająca z zakończenia pobytu przed końcem rezerwacji wynikającego z woli gości, o ile przed rozpoczęciem pobytu nie ustalono inaczej.
  4. Gościom nie zostaje zwrócona różnica w cenie wynikająca z rozpoczęcia pobytu po dacie rozpoczęcia rezerwacji, o ile przed rozpoczęciem pobytu nie ustalono inaczej.
 3. Dojazd
  1. Droga prowadząca do Polany Radwanówka jest drogą gminną, za jej utrzymanie odpowiada Urząd Gminy Uście Gorlickie.
  2. Goście wjeżdżają na własna odpowiedzialność, w zimie zalecane są łańcuchy śniegowe lub napęd 4x4 oraz umiejętność korzystania z tych narzędzi.
  3. Nie zapewniamy holowania przy wjeździe oraz wyjeździe na teren Polany.
  4. Parking dostępny na posesji jest niestrzeżony.
  5. Dowóz gości bezpośrednio pod chatkę możliwy jest jedynie po uzgodnieniu, ta możliwość nie jest gwarantowana.
 4. Doba hotelowa
  1. Doba hotelowa standardowo zaczyna się o 16 w dniu przyjazdu, a kończy o 11 w dniu wyjazdu.
  2. Zmiany początku i końca doby hotelowej możliwe są tylko po wcześniejszym uzgodnieniu, nie wcześniej niż 1 dobę przed datą odpowiednio przyjazdu lub wyjazdu i ich możliwość nie jest gwarantowana.
  3. Gwarancję zmiany godziny początku i końca doby hotelowej daje wykupienie dodatkowych dób hotelowych o ile są one dostępne.
 5. Zwierzęta
  1. Nie przyjmujemy zwierząt.
  2. Mamy prawo odmówić pobytu Gościom, którzy zabrali ze sobą zwierzę wbrew postanowieniom regulaminu co jest tożsame z nie rozpoczęciem pobytu z powodu złamania regulaminu.
 6. Zasady porządkowe
  1. Standardowo Chatka Spichlerz mieści 7 osób, dostawki (materace na podłodze) nie są możliwe. Mamy prawo odmówić przyjęcia większej liczby Gości niż uzgodniono w rezerwacji.
  2. Goście zobowiązani są do korzystania z powierzonego im mienia w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
  3. Goście zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania gospodarzy o ewentualnych awariach, uszkodzeniach i brakach zastanych w obiekcie oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych podczas pobytu.
  4. Goście ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez siebie lub osoby znajdujące się pod ich opieką, płacąc odszkodowanie w trakcie trwania pobytu, na miejscu, w wysokości 100% kosztów poniesionych przez gospodarzy, w związku z naprawieniem powstałej szkody.
  5. Za dzieci odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie prawni.
  6. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować pod stałym nadzorem opiekunów.
  7. Pobyt osób trzecich na terenie Polany Radwanówka możliwy jest każdorazowo po wyrażeniu zgody przez właścicieli.
  8. Goście korzystają z terenu i wszystkich obiektów, ponosząc pełną odpowiedzialność za sposób użytkowania i swoje bezpieczeństwo.
  9. Zakazana jest zmiana zagospodarowania terenu Polany Radwanówki, w szczególności zmiana położenia obiektów architektury ogrodowej.
  10. Zakazane jest przebywanie w obrębie rabat ogrodowych oraz niszczenie, w tym deptanie wszelkiej roślinności.
  11. Wyposażenia Chatki (pościeli, koców, narzut, poduszek, materacy, ręczników itp.) nie należy używać na zewnątrz w szczególności na trawniku.
  12. Właściciel może wejść do Chatki także pod nieobecność Gości w sytuacjach wymagających interwencji (np. pootwierane okna w trakcie burzy, podejrzenie łamania postanowień regulaminu).
  13. Wewnątrz Chatki (na górze i dole) należy chodzić w obuwiu domowym lub boso. Nie zapewniamy obuwia domowego.
  14. Na noc oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne Chatki należy gasić.
  15. W przypadku opuszczania Chatki należy upewnić się, że wszelkie urządzenia elektryczne są wyłączone, wsad opału w piecu jest wypalony, a ujścia wody oraz okna i drzwi są zamknięte.
  16. Należy zabezpieczyć wyposażenie zewnętrzne (leżaki, parasol itp.) na noc i przy każdorazowym oddaleniu się od Chatki. Często mocno wieje i to co zostawicie na zewnątrz może zostać porwane lub zniszczone.
  17. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej nie wolno używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazową, niebędących wyposażeniem chatki i mogących stanowić zagrożenie pożarowe.
  18. W dniu wyjazdu Goście zobowiązani są do zdania obiektu.
 7. Ogień i materiały pirotechniczne
  1. Używanie materiałów pirotechnicznych jest niedozwolone, także w okresie sylwestrowym.
  2. Obowiązuje kategoryczny zakaz palenia tytoniu, świec itp. w budynku.
  3. Niedopałki papierosów prosimy wrzucać w określonym miejscu, wskazanym przez Właścicieli.
 8. Piec
  1. Za obsługę pieca odpowiedzialni są Goście.
  2. Rozpalonego pieca nie należy pozostawiać bez dozoru. Przed udaniem się do snu lub opuszczeniem Chatki wsad opału powinien się wypalić.
  3. Zakazane jest przygotowanie posiłków bezpośrednio na płycie pieca – należy użyć patelni.
 9. Ognisko
  1. Palenie ogniska możliwe jest w wyznaczonym i przygotowanym miejscu każdorazowo po uzyskaniu zgody właścicieli.
  2. Zastrzegamy sobie możliwość okresowego wyłączenia ogniska z eksploatacji w szczególności w związku z niską wilgotnością ściółki leśnej.
  3. Zabronione jest pozostawianie rozpalonego ogniska bez obecności osoby dorosłej.
  4. Po zakończeniu ogniska należy je dokładnie zgasić – woda dostępna jest w beczce przy chatce, w zimie ognisko należy zasypać śniegiem.
  5. Drewno na ognisko może być przygotowane w okolicy ogniska, w przypadku jego braku należy zebrać drewno w okolicznym lesie.
  6. Niedozwolone jest spalanie w ognisku drewna przygotowanego do pieca (“ćwiartek”).
 10. Balia
  1. Korzystanie z gorącej balii jest możliwe za dodatkową opłatą zgodną z cennikiem.
  2. Korzystanie z gorącej balii jest możliwe każdorazowo po uzgodnieniu terminu i godziny kąpieli z wyprzedzeniem co najmniej 1 doby względem rozpoczęcia seansu kąpielowego.
  3. Z balii korzystać mogą jedynie osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z balii.
  4. Wchodząc do balii korzystający potwierdza, że jego stan zdrowia pozwala na taką formę rekreacji.
  5. Zabrania się samodzielnie napełniać balii wodą, ani spuszczać z niej samodzielnie wody.
  6. Rozpaleniem ognia w piecu balii mogą zajmować się jedynie właściciele Polany Radwanówki lub osoby przez nich wyznaczone.
  7. Woda, w zależności od panujących warunków atmosferycznych nagrzewa się w czasie 2–7 godzin.
  8. Zabrania się rozgrzewania wody powyżej 40°C.
  9. Zabrania się gaszenia rozpalonego pieca wodą ze względu na ryzyko pęknięcia spawów pieca. Piec zawsze musi wygasnąć samoistnie.
  10. Zabrania się kładzenia jakichkolwiek przedmiotów (ręczników, szlafroków itp.) na piecu lub w jego pobliżu.
  11. Przed wejściem do balii należy zdjąć wszelkie zegarki, biżuterię, obuwie oraz wszelkie przedmioty mogące uszkodzić jej powierzchnię.
  12. Z bali i do balii należy wchodzić wyłącznie po schodkach zachowując należytą ostrożność.
  13. Zabrania się wnoszenia szklanych i porcelanowych przedmiotów, w szczególności naczyń do balii.
  14. Podczas korzystania z balii nie wolno stosować żadnych  płynów, esencji, olejków czy innych substancji.
  15. Zabrania się korzystania z balii w stanie po spożyciu alkoholu i innych środków psychoaktywnych.
  16. Zabrania się spożywania alkoholu i innych środków psychoaktywnych w czasie korzystania z balii.
  17. Zabrania się spożywania posiłków w balii.
  18. Zabrania się są zachowań nieobyczajnych lub obscenicznych.
  19. Po zakończonej kąpieli Goście mają obowiązek przykryć balię pokrywą znajdującą się przy balii.
 11. Odpady
  1. Obowiązuje segregacja odpadów.
  2. Miejsce śmieci jest w koszach w Chatce lub w koszu przy ognisku. Niedozwolone jest pozostawianie śmieci na zewnątrz na noc ze względu na dzikie zwierzęta oraz wiatry.
  3. Po zapełnieniu w/w koszy zawiązane worki ze śmieciami należy umieścić w dużym kontenerze na parkingu za Domem Właścicieli, a kosze wyposażyć w nowe worki (są w chatce).
 12. Wykorzystanie komercyjne
  1. Teren, budynki, wnętrza Polana Radwanówka nie może być wykorzystywany do celów komercyjnych, w szczególności reklamowych bez osobnej zgody właścicieli.
 13. Wyłączenia odpowiedzialności
  1. Za poziom wody w zbiorniku Jezioro Klimkowskie odpowiada Natura oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie", Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Zarząd Zlewni w Jaśle, Nadzór Wodny Gorlice.
  2. Droga prowadząca do Polany Radwanówka jest drogą gminną, za jej utrzymanie odpowiada Urząd Gminy Uście Gorlickie.
  3. Polana Radwanówka nie ponosi odpowiedzialności za szkody, w tym skutki zdrowotne przebywania w balii powstałe z przyczyn nie leżących po naszej stronie.
  4. Polana Radwanówka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Gości bez nadzoru.
  5. Polana Radwanówka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Gości po ich wymeldowaniu.
  6. Polana Radwanówka nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od nas niedogodności np. czasowy brak prądu lub wody, zanik zasięgu sieci komórkowych.
 14. Postanowienia końcowe
  1. Gościom, którzy nie stosują się do regulaminu może zostać wypowiedziana umowa ze skutkiem natychmiastowym z winy Gości.
  2. Niezastosowanie się do regulaminu może skutkować potrąceniem lub zatrzymaniem wpłaconej kaucji w wysokości zależnej od wartości zniszczeń lub stopnia złamania regulaminu.
  3. Niezastosowanie się do regulaminu może skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności cywilno-prawnej.
  4. W przypadku nadzwyczajnej zmiany stosunków w rozumieniu art. 357 Kodeksu Cywilnego uniemożliwiającej lub utrudniającej realizację umowy, lub gdy realizacja umowy spowodowałaby rażącą stratę jednej ze stron umowa może być rozwiązana, a zadatek zwrócony w wysokości, w jakiej został wpłacony zgodnie z art. 394 Kodeksu Cywilnego.